Agenda Voorstellingen

In november 2018 speelt Fjoer:

It pronkje fan Ierlan

It ‘Pronkje fan Ierlân’ is in swarte komeedzje mei like hilaryske as bittere mominten. In helder tema: Mem…..dochter.. De dochter Maureen sjocht har kâns op leafde as snie foar de sinne weiwurden troch har manipulative mem Mag. De twa broers, Ray en Pato, dy’t de neiste buorkerij bewenje, spylje in grutte rol yn dizze fersteurde relaasje. In stik oer iensumens en op skerp steande ferhâldingen. Yn djipste węzen sa werkenber. Minsken dy’t inoar om wat foar reden ek….net mear berikke kinne. In tema fan dizze tiid dat om feroaring freget.

affiche van it prokje


Voorstellingen archief

Wilt u weten welke voorstellingen Fjoer eerder speelde, klik dan op deze link.