Archief voorstellingen van fjoer

In november 2018 speelde Fjoer 'It pronkje fan Ierlan'
fan Martin McDonagh

Foto's van de voorstelling

In november 2017 speelde Fjoer 'Gif'
fan Lot Vekemans

Affiche en korte inhoud van het stuk.
Aankondiging Fries Dagblad 23-11-2017
Recensie Fries Dagblad 30 november 2017
Foto van spelers en harpiste
Foto van de acteurs in hun spel
Recensie De Moanne 4 december 2017

In oktober en november 2016 speelde Fjoer 'Hjerst'
fan Bert Bunschoten en Wigbolt Kruyver

Foto's van de voorstelling
Reacties van het publiek op Hjerst
Recensie in de Leeuwarder Courant
Recensie in het Friesch Dagblad

In januari 2016 speelde Fjoer 'Wyt is it nije swart fan Mieke Lelyveld

Affiche en programma.

Foto's van de voorstelling
Reactie op de voorstelling "Wyt is it Nye Swart".

In 2015 speelde Fjoer "de tiid foarby"
een tragi-comedie van David Lindsay-Abaire.

Affiche en programma.
Recensie in de Leeuwarder Courant
Recensie in het Friesch Dagblad
Ferslach fan de mienskiplike jn in Utrecht
Reactie op de voorstelling van Willem O. Santema op de voorstelling
Reactie op de voorstelling van Anne en Femia Terpstra.

In 2012 speelde Fjoer de tragi-komedie "Maitiid" fan Haye van der Heyden.

Affiche en programma van Maitiid.
Foto's van de voorstelling in Utrecht
Ferslach fan de mienskiplike jn fan 5 april van MAITIID

In 2011 speelde Fjoer in de Fermanje in Irnsum hun eerste twee n-akters: "Moany"s jonkje glt net" van Tennesee Williams en "De Frijer" van Harold Pinter.


Afke Toren

Paviljoenstraat 32
9001 BR Grou
06-12158043
e-mail Afke Toren