Foto's van de voorstelling "wyt is it nije swart"

Inhoud van het stuk:
'Wyt is it nije swart’ fertelt it ferhaal fan trije suskes, dy't byinoar komme nei it ferstjerren fan harren mem. Der moat noch it ien en oar regele wurde, mar de belutsenheid tusken de trije is fier te sykjen. Alles wat de iene regele hat of regelje wol, is op foarhân al ferkeard. Dęrnjonken ha se alle trije har eigen byld fan oantinkens en gedachten. We sjogge de trije suskes wankeljen op de púnheapen fan har eigen libbens. "Wyt is it nije swart" is in stik mei in protte humor, węryn de trije froulju, dy't oan inoar weage binne, net fan doel binne om ek mar ien stap oan 'e kant te dwaan foar de oar.

Afke Toren

Paviljoenstraat 32
9001 BR Grou
06-12158043
e-mail Afke Toren